Polityka prywatności

-Gwarantuję poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

-Składając zamówienie należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu do kontaktu z kurierem, adres e-mail.
Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

-Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujecie mi Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji prowadzoną ze mną (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

-RODO przyznaje  następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zawsze mogą Państwo  zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy kontakt  ze mną pod adresem ekokinga@gmail.com.